м.Київ, вул. Зоологічна, 3 |
(044) 483 73 65

Про відділ

 

Дитяче відділення  Київського НДІ отоларингології було засновано у 1986 році. На базі відділення було відкрито Республіканський слуховідновувальний центр з поліклінікою. Засновником цих структур був доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України Г.Е.Тімен. 

В 2004 році назву ”Дитяче відділення” було змінено на  “Віділення ЛОР-патології дитячого віку”. Весь цей час Г.Е.Тімен був беззмінним керівником відділення.

З 2021 року керівником відділу є –  головний науковий співробітник, д.м.н. В.М.Писанко.

У відділення з дня його створення до сьогодення проводиться сучасне консервативне лікування та виконуються оперативні втручання від простих до найскладніших.

В поліклініці і сурдоцентрі надається амбулаторна консультативна допомога (біля 15000 дітей щорічно) отоларингологами, сурдологами і сурдопедагогами.

  Проводиться суб‘єктивне (рефлекторна, ігрова, тональна та мовленева аудіометриї) та об‘єктивне (реєстрація КСВП, ССВП, ДСВП, ОАЕ, імпедансометрия) обстеження слуху, слухопртезування.

В стаціонарі є перев’язочна з операційним мікроскопом та стійкою для ендоскопічного обстеження ЛОР органів, а також апаратом штучної вентиляції легенів, аудіометричний кабінет, маніпуляційна.

Обладнано дві операційні з мікроскопами, ендоскопічною апаратурою та інструментарієм, сучасними хірургічними борами, шейверними системами, анестезіологічною апаратурою, апаратом для оцінки функції рухових нервів, устаткуванням для радіохвильової та електрохірургії, хірургічним лазером.

 У відділенні проводиться консервативне та оперативне лікування дітей із запальними, алергічними та онкологічними захворюваннями вуха горла та носа, а також хірургічна корекція вроджених та набутих вад ЛОР-органів.

 Щорічно у відділенні виконується біля 2000 операцій. Це єдиний дитячий отоларингологічний заклад в Україні, де проводяться майже всі відомі в світі оперативні втручання на ЛОР-органах, а саме:

  • операції при злоякісних та доброякісних (наприклад, ангіофіброма основи черепа, остеоми, невриноми, папіломатоз гортані) пухлинах, в тому числі при новоутвореннях з інтракраніальним розповсюдженням (при цьому традиційні отоларингологічні оперативні підходи комбінуються з нейрохірургічними);
  • здійснюються операції при мікро-та анотії з атрезією слухових проходів (при цьому пластичні втручання часто комбінуються з використанням імплантаційних систем кісткового звукопроведення);
  • забезпечується хірургічна корекція грубих вроджених та набутих дефектів носа та вушної раковини, а також косметичні операції при інших дефектах ЛОР- органів.

В клініці використовуються передові технології консервативного та оперативного (сануючі та слухопокращуючі операції) лікування хворих з хронічними середніми гнійними отитами, секреторними отитами, сенсоневральною приглухуватістю; широко застосовуються ендоскопічні втручання на структурах порожнини носа та біляносових пазух і мікроендоларингеальні операції.

 

У відділенні ЛОР-патології дитячого віку вперше в Україні (2003 рік) а виконано кохлеарну імплантацію дитині, що до сих пір є єдиним способом хірургічної реабілітації  пацієнтів з сенсоневральною глухотою, а з 2010 року відділення є базовою структурою, що реалізує Державну програму кохлеарної імплантації у  глухих дітей. На сьогодні співробітниками віділення проведено більше 1000 операцій дітям з вродженою та набутою сенсоневральною глухотою.

 

Співробітниками відділення активно проводиться науково-дослідна робота. Пріоритетними напрямками є пошук можливостей покращення діагностики та лікування сенсоневральної приглухуватості у дітей,  лікування хворих з секреторними отитами, гострими та хронічними риносинуситами.  Розроблено і запропоновано спосіб діагностики та класифікації інтракохлеарних уражень слухового аналізатору, розроблено та впроваджено алгоритм лікування дітей з секреторними середніми отитами, змішаною приглухуватістю різного генезу, аутоімунною сенсоневральною приглухуватістю, гострими та хронічними риносинуситами. Розроблено спосіб полімодальної передачі звукової інформації хворим з сеноневральною приглухуватістю та глухотою. Запропоновано спосіб диференціальної діагностики скалярної приглухуватості за допомогою тесту слухової адаптації. Удосконалено лікування пацієнтів з хронічною серсоневральною приглухуватістю, обгрунтовано застосування комплексної імуномодулюючої терапії при рецидивуючих та гострих фарингітах та в разі хірургічних втручаннь на лімфоглотковому кільці у дітей.  Значна увага приділяється і фундаментальному науковому пошуку. Зокрема доведено в експерименті доцільність використання витяжки із стовбурових клітин для боротьби із аміноглікозидним ураженням структур слухового аналізатору,  проводився також активний науковий пошук можливостей введення нейрональних стовбурових клітин у завитку для «біологічної реанімації слухового рецептору».

 

В результаті проведених досліджень розроблено та захищено  авторськими свідоцтвами та патентами 37 винаходів, а саме: способи використання лазерного випромінювання в отоларингології, способи діагностики та лікування сенсоневральної приглухуватості, лікування дітей з секреторними отитами, змішаною приглухуватістю, гострими та рецидивуючими фарингітами,   риносинуситами, способи імунокорекції після втручань на лімфоглотковому кільці. За ці роки співробітниками відділення опубліковано понад 350 друкованих праць, в тому числі і в закордонних виданнях.